Choose Skin
ปีงบประมาณ :     สถานะ :
:: ข้อมูลการขอใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ : 2565
ลำดับ. ว/ด/ป (บันทึก) ชื่อ-นามสกุล วัตถุประสงค์ สถานะ การจัดการ
1 . 29 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมวัสดุปลูก รอพิจารณา
2 . 29 / 11 / 2021 นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว รับเอกสารโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อนุมัติ
3 . 29 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมวัสดุปลูกสำหรับปลูกไม้ดอกงานรับปริญญา อนุมัติ
4 . 26 / 11 / 2021 นายศรายุธ ปงกันทา ขน เต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เข้าพนื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการใช้เตาอิวาเตะ อนุมัติ
5 . 26 / 11 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข ใช้สำหรับลำเลียงปุ๋ยหมัก 200 กระสอบมายังพื้นที่สวนอุทยานไม้ดอก อนุมัติ
6 . 22 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ มอบภาระงานจัดการพื้นที่ให้แ่กพี่สุเทียน อนุมัติ
7 . 22 / 11 / 2021 นางสาวสุกัญญา เอาปุ๋ยหมัก อนุมัติ
8 . 22 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ สำรวจพรรณไม้ อนุมัติ
9 . 22 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ปรับทรายเพื่อรองรับการปลูกหญ้า (ซากุระ 1) อนุมัติ
10 . 22 / 11 / 2021 ปณนัญ สมใจอ้าย เพื่อไปถ่ายรูปสวน 13 สวน ในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อนุมัติ
11 . 19 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการวางถุงไม้ดอกสำหรับประดับตกแต่งงานรับปริญญา อนุมัติ
12 . 15 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ อนุมัติ
13 . 12 / 11 / 2021 เบญจมาศ ไทยเจริญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
14 . 09 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ เปลี่ยนยางรถบรรทุก อนุมัติ
15 . 08 / 11 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข เพื่อขนลำเลียงต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 ต้น เพื่อนำมาลงปลูกในแปลงสาธิตสมุนไพร อนุมัติ
16 . 29 / 10 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมดินปลูกและดันกองเปลือกข้าว อนุมัติ
17 . 28 / 10 / 2021 เบญจมาศ ไทยเจริญ นำพัสดุสมุนไพรจัดส่งทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ฯ อนุมัติ
18 . 27 / 10 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมดินปลูกและตัดหญ้าในพื้นที่งานเพาะขยายพันธุ์ อนุมัติ
19 . 25 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ รับส่งหัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต อนุมัติ
20 . 25 / 10 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ อนุมัติ
21 . 19 / 10 / 2021 นภาพรรณ ใจดี ขนย้ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อนุมัติ
22 . 19 / 10 / 2021 นายศรายุธ ปงกันทา รับส่งหัวหน้าโครงการ ส่งมอบปู่ยให้เจ้าหน้าที่ส่วนอาคาร อนุมัติ
23 . 19 / 10 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างถนนเริ่มตั้งแต่สวนสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายไปจนถึงสวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ อนุมัติ
24 . 18 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนกิ่งไม้สวนสน อนุมัติ
25 . 18 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนกิ่งไม้ + ปุ๋ยกิจกรรม อนุมัติ
26 . 08 / 10 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข จัดซื้อพรรณไม้กลุ่มสน ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว7739/0375 อนุมัติ
27 . 07 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ รดน้ำต้นไม้พื้นที่โครงการฯ อนุมัติ
28 . 07 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ปรับทรายเพื่อรองรับการปลูกหญ้า อนุมัติ
29 . 06 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนส่งท่อถนน หน้าลานวัฒนธรรม ไปยังพื้นที่ซากุระ 1 และใช้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่เยี่ยมชมซากุระ 3 อนุมัติ
30 . 06 / 10 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข นำเครื่องตัดหญ้าที่ตรวจเช็คเอามาไว้ที่คลังเก็บวัสดุ ตามบันทึกข้อความ อว7739/0360 อนุมัติ