Choose Skin
ปีงบประมาณ :     สถานะ :
:: ข้อมูลการขอใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ : 2565   |  ประจำเดือน :   พ.ย.
ลำดับ. ว/ด/ป (บันทึก) ชื่อ-นามสกุล วัตถุประสงค์ สถานะ การจัดการ
1 . 29 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมวัสดุปลูก อนุมัติ
2 . 29 / 11 / 2021 นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว รับเอกสารโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อนุมัติ
3 . 29 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมวัสดุปลูกสำหรับปลูกไม้ดอกงานรับปริญญา อนุมัติ
4 . 26 / 11 / 2021 นายศรายุธ ปงกันทา ขน เต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เข้าพนื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการใช้เตาอิวาเตะ อนุมัติ
5 . 26 / 11 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข ใช้สำหรับลำเลียงปุ๋ยหมัก 200 กระสอบมายังพื้นที่สวนอุทยานไม้ดอก อนุมัติ
6 . 22 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ มอบภาระงานจัดการพื้นที่ให้แ่กพี่สุเทียน อนุมัติ
7 . 22 / 11 / 2021 นางสาวสุกัญญา เอาปุ๋ยหมัก อนุมัติ
8 . 22 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ สำรวจพรรณไม้ อนุมัติ
9 . 22 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ปรับทรายเพื่อรองรับการปลูกหญ้า (ซากุระ 1) อนุมัติ
10 . 22 / 11 / 2021 ปณนัญ สมใจอ้าย เพื่อไปถ่ายรูปสวน 13 สวน ในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อนุมัติ
11 . 19 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการวางถุงไม้ดอกสำหรับประดับตกแต่งงานรับปริญญา อนุมัติ
12 . 15 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ อนุมัติ
13 . 12 / 11 / 2021 เบญจมาศ ไทยเจริญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
14 . 09 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ เปลี่ยนยางรถบรรทุก อนุมัติ
15 . 08 / 11 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข เพื่อขนลำเลียงต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 ต้น เพื่อนำมาลงปลูกในแปลงสาธิตสมุนไพร อนุมัติ