Choose Skin
ปีงบประมาณ :     สถานะ :
:: ข้อมูลการขอใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ : 2565   |  ประจำเดือน :   ต.ค.
ลำดับ. ว/ด/ป (บันทึก) ชื่อ-นามสกุล วัตถุประสงค์ สถานะ การจัดการ
1 . 29 / 10 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมดินปลูกและดันกองเปลือกข้าว อนุมัติ
2 . 28 / 10 / 2021 เบญจมาศ ไทยเจริญ นำพัสดุสมุนไพรจัดส่งทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ฯ อนุมัติ
3 . 27 / 10 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมดินปลูกและตัดหญ้าในพื้นที่งานเพาะขยายพันธุ์ อนุมัติ
4 . 25 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ รับส่งหัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต อนุมัติ
5 . 25 / 10 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ อนุมัติ
6 . 19 / 10 / 2021 นภาพรรณ ใจดี ขนย้ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อนุมัติ
7 . 19 / 10 / 2021 นายศรายุธ ปงกันทา รับส่งหัวหน้าโครงการ ส่งมอบปู่ยให้เจ้าหน้าที่ส่วนอาคาร อนุมัติ
8 . 19 / 10 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างถนนเริ่มตั้งแต่สวนสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายไปจนถึงสวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ อนุมัติ
9 . 18 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนกิ่งไม้สวนสน อนุมัติ
10 . 18 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนกิ่งไม้ + ปุ๋ยกิจกรรม อนุมัติ
11 . 08 / 10 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข จัดซื้อพรรณไม้กลุ่มสน ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว7739/0375 อนุมัติ
12 . 07 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ รดน้ำต้นไม้พื้นที่โครงการฯ อนุมัติ
13 . 07 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ปรับทรายเพื่อรองรับการปลูกหญ้า อนุมัติ
14 . 06 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนส่งท่อถนน หน้าลานวัฒนธรรม ไปยังพื้นที่ซากุระ 1 และใช้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่เยี่ยมชมซากุระ 3 อนุมัติ
15 . 06 / 10 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข นำเครื่องตัดหญ้าที่ตรวจเช็คเอามาไว้ที่คลังเก็บวัสดุ ตามบันทึกข้อความ อว7739/0360 อนุมัติ