Choose Skin
ปีงบประมาณ :     สถานะ :
:: ข้อมูลการขอใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ : 2565   |  ประจำเดือน :   ม.ค.
ลำดับ. ว/ด/ป (บันทึก) ชื่อ-นามสกุล วัตถุประสงค์ สถานะ การจัดการ
1 . 17 / 01 / 2022 นภาพรรณ ใจดี ขนย้ายกล่องแมลงและของใช้สำนักงาน อนุมัติ
2 . 17 / 01 / 2022 นายศรายุธ ปงกันทา ซื้อเหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว ตามบันทึก เลขที่ อว 7739/535 เชียงรายโลหะกิจ อนุมัติ
3 . 13 / 01 / 2022 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ นำรถน้ำซ่อมตัวถังรถน้ำ ตามบันทึกข้อความที่ อว 7739/537 ลว. 20 ธ.ค. 64 อนุมัติ
4 . 13 / 01 / 2022 นายยงเกียรติ กุออ ซื้ออุปกรณ์วางแปลงสำรวจพรรณไม้ดอยแง่ม และอุปกรณ์การประชุมขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อว 7739/545 ลว. 23 ธ.ค. 64 อนุมัติ
5 . 11 / 01 / 2022 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ขนเศษใบไม้ตามสวนต่าง ๆ ไปทำปุ๋ยหมักอิทรีย์ที่บริเวณเตาอิวาเต๊ะ ไม่อนุมัติ
6 . 10 / 01 / 2022 นางสาวสุเทียน ต๊ะต้องใจ เก็บขยะเศษใบไม้ อนุมัติ
7 . 05 / 01 / 2022 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ขนเศษใบไม้ไปพื้นที่เตาอิวาเตะ อนุมัติ
8 . 04 / 01 / 2022 ณัฐพงศ์ ขอใช้รถแทรกเตอร์เพื่อผสมวัสดุปลูกสำหรับดาวเรืองจำนวน 20 ชุด อนุมัติ
9 . 04 / 01 / 2022 นายศรายุธ ปงกันทา รับกระดาษที่สั่งตัด ตามบันทึกข้อความ อว7739/488 ลว. 15 พ.ย. 64 อนุมัติ