โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083
:: ข้อมูลการขอใช้ยานพาหนะ ปีงบประมาณ : 2565
ลำดับ. ว/ด/ป ชื่อ-นามสกุล วัตถุประสงค์ สถานะ
1 . 17 / 01 / 2022 นภาพรรณ ใจดี ขนย้ายกล่องแมลงและของใช้สำนักงาน อนุมัติ
2 . 17 / 01 / 2022 นายศรายุธ ปงกันทา ซื้อเหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว ตามบันทึก เลขที่ อว 7739/535 เชียงรายโลหะกิจ อนุมัติ
3 . 13 / 01 / 2022 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ นำรถน้ำซ่อมตัวถังรถน้ำ ตามบันทึกข้อความที่ อว 7739/537 ลว. 20 ธ.ค. 64 อนุมัติ
4 . 13 / 01 / 2022 นายยงเกียรติ กุออ ซื้ออุปกรณ์วางแปลงสำรวจพรรณไม้ดอยแง่ม และอุปกรณ์การประชุมขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อว 7739/545 ลว. 23 ธ.ค. 64 อนุมัติ
5 . 11 / 01 / 2022 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ขนเศษใบไม้ตามสวนต่าง ๆ ไปทำปุ๋ยหมักอิทรีย์ที่บริเวณเตาอิวาเต๊ะ ไม่อนุมัติ
6 . 10 / 01 / 2022 นางสาวสุเทียน ต๊ะต้องใจ เก็บขยะเศษใบไม้ อนุมัติ
7 . 05 / 01 / 2022 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ขนเศษใบไม้ไปพื้นที่เตาอิวาเตะ อนุมัติ
8 . 04 / 01 / 2022 ณัฐพงศ์ ขอใช้รถแทรกเตอร์เพื่อผสมวัสดุปลูกสำหรับดาวเรืองจำนวน 20 ชุด อนุมัติ
9 . 04 / 01 / 2022 นายศรายุธ ปงกันทา รับกระดาษที่สั่งตัด ตามบันทึกข้อความ อว7739/488 ลว. 15 พ.ย. 64 อนุมัติ
10 . 28 / 12 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข ขนของที่จัดนิทรรศการในงานดอกไม้งามมาเก็บที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง อนุมัติ
11 . 28 / 12 / 2021 นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว หัวหน้าฯ ตรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ไม่อนุมัติ
12 . 24 / 12 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข เพื่อใช้ปั่นและนำเหง้าสมุนไพรออกจากแปลง รวมถึงปั่นเตรียมดิน/ตากดิน รองรับงานลงปลูกอีกครั้ง อนุมัติ
13 . 22 / 12 / 2021 นางสาวสุเทียน ต๊ะต้องใจ รับหัวหน้าโครงการฯ ตรวจพื้นที่สวนวัลยชาติ เพื่อพิจารณาจุดติดตั้งซุ้มไม้เลื้อย อนุมัติ
14 . 17 / 12 / 2021 วรกุล ไชยวิโน ขนกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าและขนปุ๋ยไส้เดือนมาไว้ที่โรงเรือนอนุบาลพรรณไม้ อนุมัติ
15 . 17 / 12 / 2021 ยงเกียรติ กุออ ซื้อของวางแปลงสำรวจพรรณไม้ดอยแง่ม อนุมัติ
16 . 16 / 12 / 2021 นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว หัวหน้าฯตรวจพื้นที่ต่างๆของสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ อนุมัติ
17 . 15 / 12 / 2021 นางสาวสุกัญญา สูตรเลข เพื่อใช้สำหรับขนไม้ดอกนำไปลงแต่งนิทรรศการร่วมกับพิพิธภัณฑ์ลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงงานจัดตกแต่งสถานที่ในจุดดังกล่าวในช่วงเช้า อนุมัติ
18 . 14 / 12 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ขนถังน้ำไปรดน้ำไม้ผล 5 ชนิดที่ปลูก พท. สวนป่า ศธ หลังอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 อนุมัติ
19 . 14 / 12 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ เก็บกระถางเปล่ากลับคืนงานเพาะขยายพันธุ์สำหรับปลูกไม้ดอกงานรับปริญญา อนุมัติ
20 . 14 / 12 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ นำรถเข้าซ่อมแซมตามบันทึกข้อความที่ อว7739/484 ลว. 11 พ.ย. 64 อนุมัติ
21 . 09 / 12 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ นำรถเข้าซ่อมแซมตามบันทึกข้อความที่ อว 7739/484 ลงวันที่ 11 พ.ย. 64 (จอดค้างไว้ 3 วัน) อนุมัติ
22 . 09 / 12 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ จัดซื้อวัสดุตามบันทึกข้อความเลขที่ อว7739/476 (งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์) และ อว7739/477 (พื้นที่ส่วนกลาง) อนุมัติ
23 . 09 / 12 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข ขนอุปกรณ์/ดอกไม้ และร่วมติดตั้งนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง อนุมัติ
24 . 08 / 12 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ส่งวัสดุ อนุมัติ
25 . 08 / 12 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ จัดซื้อวัสดุ (ปุ๋ย) ตามบันทึกข้อความ อว 7739/504 ลว. 22 พ.ย. 64 อนุมัติ
26 . 07 / 12 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ไถดินเตรียมพื้นที่วางกาะถางดอไม้ งานวันรับปริญญา อนุมัติ
27 . 07 / 12 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ไปจัดซื้อวัสดุเกษตร ที่ อ.แม่จัน อนุมัติ
28 . 07 / 12 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข ขนลำเลียงหญ้ามาเลเซีย 100 ตร.ม ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(อบจ.) และลงปูหญ้า หลังจากนั้นขนอุปกรณ์ของตกแต่งจัดเตรียมอีกครั้ง อนุมัติ
29 . 29 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมวัสดุปลูก อนุมัติ
30 . 29 / 11 / 2021 นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว รับเอกสารโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อนุมัติ
31 . 29 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมวัสดุปลูกสำหรับปลูกไม้ดอกงานรับปริญญา อนุมัติ
32 . 26 / 11 / 2021 นายศรายุธ ปงกันทา ขน เต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เข้าพนื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการใช้เตาอิวาเตะ อนุมัติ
33 . 26 / 11 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข ใช้สำหรับลำเลียงปุ๋ยหมัก 200 กระสอบมายังพื้นที่สวนอุทยานไม้ดอก อนุมัติ
34 . 22 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ มอบภาระงานจัดการพื้นที่ให้แ่กพี่สุเทียน อนุมัติ
35 . 22 / 11 / 2021 นางสาวสุกัญญา เอาปุ๋ยหมัก อนุมัติ
36 . 22 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ สำรวจพรรณไม้ อนุมัติ
37 . 22 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ปรับทรายเพื่อรองรับการปลูกหญ้า (ซากุระ 1) อนุมัติ
38 . 22 / 11 / 2021 ปณนัญ สมใจอ้าย เพื่อไปถ่ายรูปสวน 13 สวน ในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อนุมัติ
39 . 19 / 11 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการวางถุงไม้ดอกสำหรับประดับตกแต่งงานรับปริญญา อนุมัติ
40 . 15 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ อนุมัติ
41 . 12 / 11 / 2021 เบญจมาศ ไทยเจริญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
42 . 09 / 11 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ เปลี่ยนยางรถบรรทุก อนุมัติ
43 . 08 / 11 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข เพื่อขนลำเลียงต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 ต้น เพื่อนำมาลงปลูกในแปลงสาธิตสมุนไพร อนุมัติ
44 . 29 / 10 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมดินปลูกและดันกองเปลือกข้าว อนุมัติ
45 . 28 / 10 / 2021 เบญจมาศ ไทยเจริญ นำพัสดุสมุนไพรจัดส่งทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ฯ อนุมัติ
46 . 27 / 10 / 2021 นายณัฐพงศ์ สายกับ ผสมดินปลูกและตัดหญ้าในพื้นที่งานเพาะขยายพันธุ์ อนุมัติ
47 . 25 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ รับส่งหัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต อนุมัติ
48 . 25 / 10 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ อนุมัติ
49 . 19 / 10 / 2021 นภาพรรณ ใจดี ขนย้ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อนุมัติ
50 . 19 / 10 / 2021 นายศรายุธ ปงกันทา รับส่งหัวหน้าโครงการ ส่งมอบปู่ยให้เจ้าหน้าที่ส่วนอาคาร อนุมัติ
51 . 19 / 10 / 2021 สุเทียน ต๊ะต้องใจ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างถนนเริ่มตั้งแต่สวนสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายไปจนถึงสวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ อนุมัติ
52 . 18 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนกิ่งไม้สวนสน อนุมัติ
53 . 18 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนกิ่งไม้ + ปุ๋ยกิจกรรม อนุมัติ
54 . 08 / 10 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข จัดซื้อพรรณไม้กลุ่มสน ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว7739/0375 อนุมัติ
55 . 07 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ รดน้ำต้นไม้พื้นที่โครงการฯ อนุมัติ
56 . 07 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ปรับทรายเพื่อรองรับการปลูกหญ้า อนุมัติ
57 . 06 / 10 / 2021 นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์ ขนส่งท่อถนน หน้าลานวัฒนธรรม ไปยังพื้นที่ซากุระ 1 และใช้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่เยี่ยมชมซากุระ 3 อนุมัติ
58 . 06 / 10 / 2021 สุกัญญา สูตรเลข นำเครื่องตัดหญ้าที่ตรวจเช็คเอามาไว้ที่คลังเก็บวัสดุ ตามบันทึกข้อความ อว7739/0360 อนุมัติ