ข้อมูลการจองทั้งหมด
บูธที่ ประเภทห้อง ชื่อบริษัท/ร้านค้า ผู้ประสานงาน วันที่จอง วันสุดท้ายชำระเงิน สถานะการชำระเงิน
1 ลานกิจกรรม สนพ.วรรณวิภา วรรณวิภา ขาวปลอด 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
2 ลานกิจกรรม สนพ.วรรณวิภา วรรณวิภา ขาวปลอด 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
3 ลานกิจกรรม ร้านลุงเกษม เกษม บุพศิริ 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
4 ลานกิจกรรม ร้านลุงเกษม เกษม บุพศิริ 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
5 ลานกิจกรรม นานมีบุ๊คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) พิสมัย พันเพลิงพฤกษ์ 08-10-2019 (10:38 น.) 11-10-2019 (10:38 น.)   ชำระเงินแล้ว
6 ลานกิจกรรม ร้านหนังสือบ้านนิยาย นายอนันต์ งามคณะ , นางสาวลัดดาวัลย์ หมุนลี 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
7 ลานกิจกรรม ร้านหนังสือบ้านนิยาย นายอนันต์ งามคณะ , นางสาวลัดดาวัลย์ หมุนลี 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
8 ลานกิจกรรม บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด คุณระพี ยางงาม 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
9 ลานกิจกรรม ร้านหนังสือสายคำ สาโรช 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
10 ลานกิจกรรม ร้านหนังสือสายคำ สาโรช 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
11 ลานกิจกรรม บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด นายสุภชัย มีอุไร 08-10-2019 (10:15 น.) 11-10-2019 (10:15 น.)   ชำระเงินแล้ว
12 ลานกิจกรรม บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด คุณสมถวิล กอแก้ว 08-10-2019 (10:07 น.) 11-10-2019 (10:07 น.)   ชำระเงินแล้ว
13 ลานกิจกรรม เอ็มบุ๊คส์ MBOOKS พัชรี บูชารัตนกุล , รติรส แย้มอุทัย 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
14 ลานกิจกรรม เอ็มบุ๊คส์ MBOOKS พัชรี บูชารัตนกุล , รติรส แย้มอุทัย 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
15 ลานกิจกรรม firstเครื่องเขียน กิตติ 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
16 ลานกิจกรรม firstเครื่องเขียน กิตติ 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
17 ลานกิจกรรม ร้านอดิศพงศ์บุ๊ค อดิศพงศ์ 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
18 ลานกิจกรรม กรีนมายด์ ธัญวลัย 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
19 ลานกิจกรรม กรีนมายด์ ธัญวลัย 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
20 ลานกิจกรรม ไตรภูมิ ธนธัช นราวิชญ์วิรุฬห์ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
21 ลานกิจกรรม ไตรภูมิ ธนธัช นราวิชญ์วิรุฬห์ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
22 ลานกิจกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง พักตร์วิภา เรืองพรสุวรรณ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
23 ลานกิจกรรม บริษัท แอร์โรว์มัลติมีเดียจำกัด ณลิณพรรณ เผ่าพันธุ์ขาว 08-10-2019 (17:38 น.) 11-10-2019 (17:38 น.)   ชำระเงินแล้ว
24 ลานกิจกรรม อาหารสมอง ปราณี 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
25 ลานกิจกรรม ร้าน โดมบุ๊คส์ โดม ลิ้มอุดมพร 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
26 ลานกิจกรรม ร้าน โดมบุ๊คส์ โดม ลิ้มอุดมพร 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
27 ลานกิจกรรม สำนักพิมพ์ปราน นายนที เรื่องเดช 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
28 ลานกิจกรรม สำนักพิมพ์ปราน นายนที เรื่องเดช 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
29 ลานกิจกรรม ร้านวุฒิชัยบุ๊คส์ นายวุฒิชัย แตงเล็ก 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
30 ลานกิจกรรม ร้านวุฒิชัยบุ๊คส์ นายวุฒิชัย แตงเล็ก 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
31 ลานกิจกรรม ร้าน นิวบุ๊คส์กรุ๊ป นฤมล ลิ้มอุดมพร 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
32 ลานกิจกรรม ร้าน power books คุณรัตนา พรมมัจฉา 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
33 ลานกิจกรรม ไอ บุ๊คส์ นิทัศน์ อนุชิตานุกูล 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
34 ลานกิจกรรม ไอ บุ๊คส์ นิทัศน์ อนุชิตานุกูล 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
35 ห้องปรับอากาศ ร้านซีบุ๊คส์ นายสัมฤทธิ์ สุขเมือง 08-10-2019 (09:03 น.) 11-10-2019 (09:03 น.)   ชำระเงินแล้ว
36 ห้องปรับอากาศ ร้านหนังสือแพรวา นางสาวแพรว ขำโตนด 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
37 ห้องปรับอากาศ ร้านสารพันธ์ศึกษา คุณศิริรัตน์ และ คุณศรีวรรณ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
38 ห้องปรับอากาศ บริษัท เกรทบุ๊คส์ จำกัด คุณสุนีย์ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
39 ห้องปรับอากาศ บริษัท เกรทบุ๊คส์ จำกัด คุณสุนีย์ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
40 ห้องปรับอากาศ บริษัท พีเอสบุ๊ค จำกัด คุณไพโรจน์ สถาพรสุขศรี 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
41 ห้องปรับอากาศ เมดซายน์ บุ๊ค นายนพดล หาญเม่ง 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
42 ห้องปรับอากาศ บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด กรรณิการ์ อัสมารา 08-10-2019 (09:41 น.) 11-10-2019 (09:41 น.)   ชำระเงินแล้ว
43 ห้องปรับอากาศ บริษัท แมกกาซีนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นายกลางชล มงคล 08-10-2019 (10:17 น.) 11-10-2019 (10:17 น.)   ชำระเงินแล้ว
44 ห้องปรับอากาศ เมดซายน์ บุ๊ค นายนพดล หาญเม่ง 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
45 ห้องปรับอากาศ บริษัท พีเอสบุ๊ค จำกัด คุณไพโรจน์ สถาพรสุขศรี 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
46 ห้องปรับอากาศ เอ็นพีบุ๊คส์ นิพนธ์ อนุชิตานุกูล 08-10-2019 (14:34 น.) 11-10-2019 (14:34 น.)   ชำระเงินแล้ว
47 ห้องปรับอากาศ บริษัทเคเอ็นเอสบุ๊คจำกัด พัชรพร 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
48 ห้องปรับอากาศ ร้านสารพันธ์ศึกษา คุณศิริรัตน์ และ คุณศรีวรรณ 08-10-2019 (09:00 น.) 11-10-2019 (09:00 น.)   ชำระเงินแล้ว
49 ห้องปรับอากาศ ร้าน books & print supply กิตติภณ ธนวิทยไพศาล 08-10-2019 (09:02 น.) 11-10-2019 (09:02 น.)   ชำระเงินแล้ว
50 ห้องปรับอากาศ ร้านซีบุ๊คส์ นายสัมฤทธิ์ สุขเมือง 08-10-2019 (09:04 น.) 11-10-2019 (09:04 น.)   ชำระเงินแล้ว
51 ห้องปรับอากาศ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด พัทธิ์ฐีราพร ศรีแสง 08-10-2019 (18:21 น.) 11-10-2019 (18:21 น.)   ชำระเงินแล้ว
52 ห้องปรับอากาศ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด พัทธิ์ฐีราพร ศรีแสง 08-10-2019 (18:21 น.) 11-10-2019 (18:21 น.)   ชำระเงินแล้ว
53 ห้องปรับอากาศ ร้านบุญรอดคอร์เปอร์ชั่น ธนธัช 08-10-2019 (10:59 น.) 11-10-2019 (10:59 น.)   ชำระเงินแล้ว
54 ห้องปรับอากาศ ร้านคอนเทนท์บุ๊สคส์ นายไมตรี อนุชิตานุกูล 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
55 ห้องปรับอากาศ ร้านคอนเทนท์บุ๊สคส์ นายไมตรี อนุชิตานุกูล 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
56 ห้องปรับอากาศ plbook ตรีวุธ แซ่ตั้ง 09-10-2019 (13:51 น.) 12-10-2019 (13:51 น.)   ชำระเงินแล้ว
57 ห้องปรับอากาศ สนพ.สยามอินเตอร์ คุณเบญจรัตน์, คุณชนกานต์ 11-10-2019 (13:34 น.) 14-10-2019 (13:34 น.)   ชำระเงินแล้ว
58 ห้องปรับอากาศ ร้านหนังสือ ห้วงคำนึง หัวเซีย รัฐยากร สุประการ (กาว) 11-10-2019 (09:07 น.) 14-10-2019 (09:07 น.)   ชำระเงินแล้ว
59 ห้องปรับอากาศ บริษัทเอทูเอสบุ๊คส์ จำกัด นายประเสริฐ ผู้ดี 08-10-2019 (09:12 น.) 11-10-2019 (09:12 น.)   ชำระเงินแล้ว
60 ห้องปรับอากาศ บริษัทเอทูเอสบุ๊คส์ จำกัด นายประเสริฐ ผู้ดี 08-10-2019 (09:12 น.) 11-10-2019 (09:12 น.)   ชำระเงินแล้ว
61 ลานกิจกรรม บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด นางสาววิไลพร คำตัน 08-10-2019 (09:48 น.) 11-10-2019 (09:48 น.)   ชำระเงินแล้ว
62 ลานกิจกรรม บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด ประทุม กลมปั่น 08-10-2019 (10:06 น.) 11-10-2019 (10:06 น.)   ชำระเงินแล้ว
63 ลานกิจกรรม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิยะมาศ ถาดแสง 08-10-2019 (09:12 น.) 11-10-2019 (09:12 น.)   ชำระเงินแล้ว
64 ลานกิจกรรม บริษัท ปัญญาชน ดิสทริ บิวเตอร์ จำกัด คุณ ศุภกร อุ่นเรือน 08-10-2019 (09:08 น.) 11-10-2019 (09:08 น.)   ชำระเงินแล้ว
65 ลานกิจกรรม บริษัท ปัญญาชน ดิสทริ บิวเตอร์ จำกัด คุณ ศุภกร อุ่นเรือน 08-10-2019 (09:08 น.) 11-10-2019 (09:08 น.)   ชำระเงินแล้ว
66 ลานกิจกรรม สำนักพิมพ์ยิปซี กรุ๊ปจำกัด นายฟิเดล เกนุ้ย 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
67 ลานกิจกรรม สำนักพิมพ์ยิปซี กรุ๊ปจำกัด นายฟิเดล เกนุ้ย 08-10-2019 (09:01 น.) 11-10-2019 (09:01 น.)   ชำระเงินแล้ว
68 ลานกิจกรรม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) วราภรณ์ 08-10-2019 (14:48 น.) 11-10-2019 (14:48 น.)   ชำระเงินแล้ว
69 ลานกิจกรรม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) วราภรณ์ 08-10-2019 (14:48 น.) 11-10-2019 (14:48 น.)   ชำระเงินแล้ว
70 ลานกิจกรรม บริษัทสำนักพิมพ์ไดโนคิดส์ จำกัด นายชานน ชื้นประเสริฐ 08-10-2019 (16:09 น.) 11-10-2019 (16:09 น.)   ชำระเงินแล้ว
71 ลานกิจกรรม บริษัทสำนักพิมพ์ไดโนคิดส์ จำกัด นายชานน ชื้นประเสริฐ 08-10-2019 (16:09 น.) 11-10-2019 (16:09 น.)   ชำระเงินแล้ว