ปีงบประมาณ :     สถานะผู้ประเมิน :     สำนักวิชา/หน่วยงาน :    
ปีงบประมาณ : 2565   |   © ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  1,077  คน
ลำดับ รายการประเมิน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ( ͞x ) ค่าความเบี่ยงเบน ( ͞sd ) ค่าเฉลี่ย ( ͞x ) ค่าความเบี่ยงเบน ( ͞sd )
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ 4.25 0.75 4.26 0.73
2. ขั้นตอน และการให้บริการเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว 4.30 0.74 4.33 0.72
3. การให้บริการของบุคลากรมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ 4.35 0.75 4.38 0.73
4. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ เหมาะสม และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 4.41 0.71 4.42 0.73
5. การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และทั่วถึง 4.21 0.78 4.18 0.81
6. เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เข้าถึงง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก 4.26 0.77 4.23 0.77
7. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการเพียงพอและตรงกับความต้องการ 4.27 0.79 4.22 0.81
ค่ารวม 4.29 0.76 4.29 0.76
มากที่สุด (4.51-5.00)   |   มาก (3.51-4.50)   |   ปานกลาง (2.51-3.50)   |   น้อย (1.51-2.50)   |   น้อยที่สุด (0.01-1.50)
* ข้อมูลสาขาวิชาดูได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป