รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ  
Tel : 082-6535265  Fax : 6471   Email : sureerat.pan@mfu.ac.th
เริ่ม 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. - 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)