รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
ปณนัญ สมใจอ้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.  
หน่วยงาน : สวนพฤกษศาสตร์   
Tel : 0954516362  Fax :    Email : pananun.rspg.bot@mfu.ac.th
เริ่ม 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. - 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.
สวนพฤกษศาสตร์ มฟล.
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)