รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
สุกัญญา สูตรเลข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  
Tel : 0938600058  Fax : 053917083   Email : Sukanya.soo@mfu.ac.th
เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. - 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.
โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุก 6 ล้อ (ทะเบียน 81-3942)