รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นภาพรรณ ใจดี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างอพ.สธ.  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ  
Tel : 0964026154  Fax :    Email : naphaphan.rspg.bot@mfu.ac.th
เริ่ม 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 น. - 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 น.
อาคาร S2-311
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)