รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
สุกัญญา สูตรเลข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  
Tel : 0938600058  Fax : 053917083   Email : Sukanya.soo@mfu.ac.th
เริ่ม 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. - 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11:00 น.
อุบลพันธุ์ไม้ (ตรงข้ามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) อ.แม่จัน
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุก 6 ล้อ (ทะเบียน 81-3942)