รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
สุกัญญา สูตรเลข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  
Tel : 0938600058  Fax : 053917083   Email : Sukanya.soo@mfu.ac.th
เริ่ม 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. - 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11:00 น.
ร้านสากลการเกษตร
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)