โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอเบิกพรรณไม้ (For Requester)
ชื่อ (Name) :    ศิวกร       นามสกุล (Surname) :    ทองดี  
หน่วยงาน (Office) :    ส่วนอาคารสถานที่  
โทรศัพท์ (Telephone) :    0850340381       E-mail :      
วันที่ขอรับพรรณไม้ (Pick up date) :    30/11/2021  
วัตถุประสงค์ :     อื่นๆ..  ประดับงานวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และงานจัดตกแต่งสถานที่ทั่วไป   
ข้อมูลพรรณไม้ที่ขอเบิก
ลำดับ. ชื่อพรรณไม้ ขนาด จำนวนขอเบิก
1. ซัลเวีย(กระถาง 12 นิ้ว) กระถางขนาด 12 นิ้ว 256