โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอเบิกพรรณไม้ (For Requester)
ชื่อ (Name) :    กมล       นามสกุล (Surname) :    แก้วฟองคำ  
หน่วยงาน (Office) :    ส่วนอาคารสถานที่  
โทรศัพท์ (Telephone) :    0850318102       E-mail :      
วันที่ขอรับพรรณไม้ (Pick up date) :    25/11/2021  
วัตถุประสงค์ :     อื่นๆ..  ปลูกประดับพื้นที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
ข้อมูลพรรณไม้ที่ขอเบิก
ลำดับ. ชื่อพรรณไม้ ขนาด จำนวนขอเบิก
1. ดาวเรือง แอนติกัว ออเรนจ์(ถาด) ถาดหลุม 200 หลุม 50
2. ซัลเวีย(ถุง 3x6 นิ้ว) ถุง 3 x 6 นิ้ว 10,000
3. บีโกเนีย(ถุง3x6นิ้ว) ถุง 3 x 6 นิ้ว 1,300
4. ทอเรเนีย(กระถาง 8 นิ้ว) กระถางขนาด 8 นิ้ว 2,000