โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอเบิกพรรณไม้ (For Requester)
ชื่อ (Name) :    ศรัณย์       นามสกุล (Surname) :    ดวงตา  
หน่วยงาน (Office) :    ส่วนอาคารสถานที่  
โทรศัพท์ (Telephone) :    0815941393       E-mail :      
วันที่ขอรับพรรณไม้ (Pick up date) :    09/11/2021  
วัตถุประสงค์ :     อื่นๆ..  ปลูกบริเวรบ้านพักบุคลากร   
ข้อมูลพรรณไม้ที่ขอเบิก
ลำดับ. ชื่อพรรณไม้ ขนาด จำนวนขอเบิก
1. ดาวเรือง แอนติกัว ออเรนจ์(ถาด) ถาดหลุม 200 หลุม 5