โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :       
หน่วยงาน (Office) :       
โทรศัพท์ (Telephone) :            โทรสาร (Fax) :            E-mail :       
วันที่ขอรับ (Pick up date) :    //  
วัตถุประสงค์ :       
ข้อมูลรายการทรัพยากรธรรมชาติที่ขอ
ลำดับ. รายการ จำนวน หมายเหตุ