โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว   
หน่วยงาน (Department) :    โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ   
E-mail :     sureerat.pan@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. -  29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     รับเอกสารโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย   
ณ สถานที่ (Place) :     ศาลากลางจังหวัดเชียงราย   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถกระบะบรรทุก บย 8430