โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     นายศรายุธ ปงกันทา   
หน่วยงาน (Department) :    สวนพฤกษศาสตร์ฯ   
E-mail :     sarayut.pon@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. -  30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     ขน เต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เข้าพนื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการใช้เตาอิวาเตะ   
ณ สถานที่ (Place) :     คลังวัสดุ - โรงเตาอิวาเตะ   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถบรรทุก 6 ล้อ 81-3942