โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     นายณัฐพงศ์ สายกับ   
หน่วยงาน (Department) :    โครงการสวนพฤกษศาสตร์   
E-mail :     nuttapong.sai@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. -  25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     เพื่อเตรียมพื้นที่ในการวางถุงไม้ดอกสำหรับประดับตกแต่งงานรับปริญญา   
ณ สถานที่ (Place) :     โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถแทรกเตอร์ ตค 3494