โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     สุกัญญา สูตรเลข   
หน่วยงาน (Department) :    โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา   
E-mail :     Sukanya.soo@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. -  11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     เพื่อขนลำเลียงต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 ต้น เพื่อนำมาลงปลูกในแปลงสาธิตสมุนไพร   
ณ สถานที่ (Place) :     โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถบรรทุก 6 ล้อ 81-3942