โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์   
หน่วยงาน (Department) :    โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ   
E-mail :     wattana.pon@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    26 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. -  26 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     รับส่งหัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต   
ณ สถานที่ (Place) :     วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม อ.เชียงของ จ.เชียงราย   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถกระบะบรรทุก บย 8430