โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     สุเทียน ต๊ะต้องใจ   
หน่วยงาน (Department) :    สวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ   
E-mail :     Sutian.tat@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    20 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. -  20 ตุลาคม 2564 เวลา 15:45 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างถนนเริ่มตั้งแต่สวนสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายไปจนถึงสวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ   
ณ สถานที่ (Place) :     สโตร์โครงการสวนพฤกษ์ฯ   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถบรรทุก 6 ล้อ 81-3942