โครงการสวนพฤกษสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทรศัพท์ 053-917-082    โทรสาร 053-917-083

ผู้ขอใช้ยานพาหนะ (For Requester)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) :     สุกัญญา สูตรเลข   
หน่วยงาน (Department) :    โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา   
E-mail :     Sukanya.soo@mfu.ac.th   
วันที่ขอใช้รถ (Pick up date) :    11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. -  11 ตุลาคม 2564 เวลา 11:00 น.   (ต้องการคนขับ)   
วัตถุประสงค์ (Objective) :     จัดซื้อพรรณไม้กลุ่มสน ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว7739/0375   
ณ สถานที่ (Place) :     อุบลพันธุ์ไม้ (ตรงข้ามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) อ.แม่จัน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขอใช้
ลำดับ. ชื่อยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน หมายเหตุ
1 . รถบรรทุก 6 ล้อ 81-3942