:   เจ้าหน้าที่
:   ศิวกร ทองดี
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0850340381
:  
:   อื่นๆ ประดับงานวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และงานจัดตกแต่งสถานที่ทั่วไป
:      30/11/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. ซัลเวีย(กระถาง 12 นิ้ว) 256