:   เจ้าหน้าที่
:   กมล แก้วฟองคำ
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0850318102
:  
:   อื่นๆ ปลูกประดับพื้นที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
:      25/11/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. ดาวเรือง แอนติกัว ออเรนจ์(ถาด) 50
2. ซัลเวีย(ถุง 3x6 นิ้ว) 10,000
3. บีโกเนีย(ถุง3x6นิ้ว) 1,300
4. ทอเรเนีย(กระถาง 8 นิ้ว) 2,000