:   เจ้าหน้าที่
:   ศรัณย์ ดวงตา
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0815941393
:  
:   อื่นๆ ปลูกพื้นที่บ้านพักอธิการบดี
:      16/11/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. บีโกเนีย(ถุง3x6นิ้ว) 200