:   เจ้าหน้าที่
:   ศิวกร ทองดี
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0850340381
:  
:   อื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งสถานที่ประดับงานกฐินพระราชทาน และประดับพื้นที่ทั่วไป
:      10/11/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. ซัลเวีย(กระถาง 12 นิ้ว) 100
2. ทอเรเนีย(กระถาง 8 นิ้ว) 200
3. บีโกเนีย(กระถาง 12 นิ้ว) 100
4. บีโกเนีย(กระถาง 8 นิ้ว) 200