:   เจ้าหน้าที่
:   ศรัณย์ ดวงตา
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0815941393
:  
:   อื่นๆ ปลูกบริเวณบ้านบุคลากร
:      03/11/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. ซัลเวีย(ถุง 3x6 นิ้ว) 2,000
2. ดาวเรือง แอนติกัว ออเรนจ์(ถาด) 10