:   เจ้าหน้าที่
:   พยอม วรรณชัย
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0992706738
:  
:   อื่นๆ ปลูกหน้ามหาวิทยาลัย AD1 และลานดาว
:      02/11/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. ซัลเวีย(ถุง 3x6 นิ้ว) 9,000
2. ดาวเรือง แอนติกัว ออเรนจ์(ถาด) 65