:   เจ้าหน้าที่
:   พยอม วรรณชัย
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0992706738
:  
:   อื่นๆ ปลูกอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1)
:      29/10/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. บีโกเนีย(กระถาง 12 นิ้ว) 500