:
:    อาจารย์ ปุณยวีร์   จิระรัตนวรรณ      :    Medicine   
:    poonyawee.jir@mfu.ac.th   
:    0        :    0   
:    0         :    ใช้ประกอบการเรียนการสอน