:
:    อาจารย์ ดร. เดชอนันต์   บังกิโล      :    Management   
:    dej-anan@mfu.ac.th   
:    Accounting Theory        :    40   
:    Semester 2/2561         :    to use as class material.