:
:    นางสาว กิ่งกาญจน์   กาญจนกิจโสภณ      :    Health Science   
:    5931809004@lamduan.mfu.ac.th   
:    -        :    -   
:    -         :    ใช้ประกอบการเรียนการสอน