:
:    นางสาว ณัฐนรี   อิงอนุรักษ์สกุล      :    Health Science   
:    5731809024@lamduan.mfu.ac.th   
:    -        :    -   
:    -         :    ใช้ประกอบการเรียนการสอน